MAKALAH

Asal Usul Dajjal


Asal-Usul Keluarganya:


Dajjal adalah seorang manusia dari keturunan Yahudi. Dia bukan Jin atau apajua makhluk lain selain ia sebagai manusia yg ditangguhkan ajalnya “MinalMunzharin” seperti halnya Nabi Isa as yg di angkat oleh Allah swt ke ataslangit dan ditangguhkan kematiannya sehingga beliau nantinya turun semula keatas muka bumi ini lalu beliau akan mati dan di kuburkan di Madinah AlMunawwarah. Sama juga halnya dgn Iblis yg di tangguhkan kematiannya sehinggakiamat nanti.

Dajjal; ayahnya seorang yg tinggi dan gemuk. Hidungnya seperti Paruh burung.Sedangkan Ibunya pula seorang perempuan gemuk dan banyak dagingnya. MenurutImam Al Barzanji ada pendapat mengatakan bahawa asal keturunan bapanya ialahseorang Dukun Yahudi yg di kenali dgn “syaqq” manakala ibunya adalah daribangsa Jin. Ia hidup di zaman Nabi Sulaiman as dan mempunyai hubungan denganmakhluk halus. Lalu oleh Nabi Sulaiman ia akhirnya ditangkap dan dimasukkanke dalam penjara. Walau bagaimanapun kelahiran dan kehidupan masa keciltidak diketahui dgn jelas.

Sifat Badannya:

Hadis Huzaifah r.a katanya: Rasulullah s.a.w. telah bersabda: Dajjal ialah orang yang buta matanyasebelah kiri, lebat (panjang) rambutnya serta dia mempunyai Syurga danNeraka. Nerakanya itu merupakan Syurga dan Syurganya pula ialah Neraka(Hadis Sahih Muslim)
Ada beberapa ciri perawakan Dajjal yg disebutkan dalam Hadis Rasulullahsaw, diantaranya:
Seorang yg kelihatannya masih muda;Berbadan Besar dan agak kemerah-merahan;Rambutnya kerinting dan tebal. Kelihatan dari belakang seolah-olah dahankayu yg rimbun.

Dan tandanya yg paling ketara sekali ada dua:Pertama: Buta mata kirinya dan kelihatan seperti buah kismis yg kecut,manakala mata kanannya tertonjol keluar kehijau-hijauan berkelip-keliplaksana bintang. Jadi kedua-dua matanya adalah cacat.Kedua: Tertulis didahinya tulisan “Kafir (Kaf-Fa-Ra)”. Tulisan ini dapatdibaca oleh setiap org Islam, sama ada ia pandai membaca atau tidak.Mengikut hadis riwayat At-Thabrani, kedua-dua tanda ini menjelma dalam diriDajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Adapun sebelum itu, kedua-dua tandayg terakhir ini belum ada pada dirinya.

Tempat Tinggalnya Sekarang:

Menurut riwayat yg sahih yg disebutkan dlm kitab “Shahih Muslim”, bahawaDajjal itu sudah wujud sejak beberapa lama. Ia dirantai di sebuah pulau danditunggu oleh seekor binatang yg bernama “Al-Jassasah”. Terdapat hadis mengenainya.. (tetapi terlalu panjang utk ditulis.. andaboleh membaca terus dari buku). Daripada Hadis ini jelaslah bagi kita bahawaDajjal itu telah ada dan ia menunggu masa yg diizinkan oleh Allah swt utkkeluar menjelajah permukaan bumi ini dan tempat “transitnya” itu ialah disebelah Timur bukan di Barat.

Berapa lama ia akan hidup setelah kemunculannya:

Dajjal akan hidup setelah ia memulakan cabarannya kepada umat ini, selamaempat puluh hari sahaja. Namun begitu, hari pertamanya adalah sama dgnsetahun dan hari kedua sama dengan sebulan dan ketiga sama dengan satuminggu dan hari-hari baki lagi sama seperti hari-hari biasa. Jadikeseluruhan masa Dajjal membuat fitnah dan kerosakan itu ialah 14 bulan dan14 hari. Dalam Hadis riwayat Muslim ada disebutkan:
Kami bertanya: “Wahai Rasulullah! Berapa lamakah ia akan tinggal di mukabumi ini? Nabi saw, menjawab: Ia akan tinggal selama empat puluh hari. Hariyg pertama seperti setahun dan hari berikutnya seperti sebulan dan hariketiga seperti seminggu. Kemudian hari yg masih tinggal lagi (iaitu 37hari) adalah sama seperti hari kamu yg biasa.Lalu kami bertanya lagi: Wahai Rasulullah saw! Di hari yg panjang sepertisetahun itu, apakah cukup bagi kami hanya sembahyang sehari sahaja (iaitu 5waktu sahaja). Nabi saw menjawab: Tidak cukup. Kamu mesti mengira hari itudgn menentukan kadar yg bersesuaian bagi setiap sembahyang..”
Maksud Sabdaan Rasulullah saw, ini ialah supaya kita mengira jam yg berlalu pada hari itu. Bukan mengikut perjalanan matahari seperti biasanya kitalakukan. Misalnya sudah berlalu tujuh jam selepas sembahyang Subuh pada hariitu maka masuklah waktu sembahyang Zohor, maka hendaklah kita sembahyangZohor, dan apabila ia telah berlalu selepas sembahyang Zohor itu tiga jamsetengah misalnya, maka masuklah waktu Asar, maka wajib kita sembahyang AsarBegitulah seterusnya waktu Sembahyang Maghrib, Isyak dan Subuh seterusnyahingga habis hari yg panjang itu sama panjangnya dgn masa satu tahun danbilangan sembahyang pun pada sehari itu sebanyak bilangan sembahyang setahunyg kita lakukan. Begitu juga pada hari Kedua dan ketiga.

Fitnah Dajjal:

Dajjal telah diberi peluang oleh Allah swt utk menguji umat ini. Oleh keranaitu, Allah memberikan kepadanya beberapa kemampuan yg luar biasa. Di antarakemampuan Dajjal ialah:

1. Segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya. Benda-benda beku akanmematuhinya.Sebelum kedatangan Dajjal, dunia Islam akan diuji dahulu oleh Allah dgnkemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama hujan akankurang sepertiga dari biasa dan pada tahun kedua akan kurang 2/3 dari biasadan tahun ketiga hujan tidak akan turun langsung. Umat akan dilandakebuluran dan kekeringan. Di saat itu Dajjal akan muncul membawa ujian. Makadaerah mana yg percaya Dajjal itu Tuhan, ia akan berkata pada awan: Hujanlahkamu di daerah ini! Lalu hujan pun turunlah dan bumi menjadi subur. Begitujuga ekonomi, perdagangan akan menjadi makmur dan stabil pada org ygbersekutu dgn Dajjal. Manakala penduduk yg tidak mahu bersukutu dgn Dajjal..mereka akan tetap berada dlm kebuluran dan kesusahan.

Dan ada diriwayatkanpenyokong Dajjal akan memiliki segunung roti (makanan) sedangkan org ygtidak percaya dengannya berada dalam kelaparan dan kebuluran.
Dalam hal ini, para sahabat Rasullullah s.a.w. bertanya:”Jadi apa yg dimakan oleh org Islam yg beriman pada hari itu wahaiRasulullah?”Nabi menjawab:”Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih danbertaubat. Jadi zikir-zikir itu yang akan menggantikan makanan.” H.R IbnuMajah

2. Ada bersamanya seumpamanya Syurga dan Neraka:
Di antara ujian Dajjal ialah kelihatan bersama dengannya seumpama syurga danneraka dan juga sungai air dan sungai api. Dajjal akan menggunakankedua-duanya ini untuk menguji iman org Islam kerana hakikat yg benar adalahsebalik dari apa yg kelihatan. Apa yg dikatakan Syurga itu sebenarnya Nerakadan apa yg dikatakannya Neraka itu adalah Syurga.

3. Kepantasan perjalanan dan Negeri-Negeri yang tidak dapat dimasukinya:
Kepantasan yg dimaksudkan ini tidak ada pada kenderaan org dahulu. Kalauhari ini maka bolehlah kita mengatakan kepantasan itu seperti kepantasanjet-jet tempur yg digunakan oleh tentera udara atau lebih pantas lagidaripada kenderaan tersebut sehinggakan beribu-ribu kilometer dapat ditempuhdalam satu jam”… Kami bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana kepantasan perjalanannya diatas muka bumi ini?Nabi menjawab:”Kepantasan perjalanannya adalah seperti kepantasan “Al Ghaist” (hujan atauawan) yang dipukul oleh angin yang kencang.” H.R Muslim
Namun demikian, Dajjal tetap tidak dapat memasuki dua Bandar suci umat Islamiaitu Makkah Al Mukarramah dan Madinah Al Munawwarah.

4. Bantuan Syaitan-Syaitan untuk memperkukuhkan kedudukannya:
Syaitan juga akan bertungkus-lumus membantu Dajjal. Bagi syaitan, inilahmasa yg terbaik utk menyesatkan lebih ramai lagi anak cucu Adam a.s.

PERKEMBANGAN FILSAFAT YUNANI DAN TOKOH-TOKOHNYA


PERKEMBANGAN FILSAFAT YUNANI

DAN TOKOH-TUKOHNYA

Makalah

Diajukan untuk memenuhi mata kuliah

Filsafat umum

Disusun oleh kelompok V :

Mamik sumaarmi

 Lilik Zulaikhah

Anik Sriwahyuni

Djefri Susanto

Abdullah Syukri

Dosen :

Drs. M. Retno,M.M

UNIVERSITAS SUNAN GIRI

­FAKULTAS TARBIYAH SURABAYA

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SURABAYA

Kata Pengantar

Puji syukur penulis telah panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sang Pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan beserta seperangkat aturan-Nya, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan tema “ Perkembangan Filsafat Yunani dan Tokoh-tokohnya” yang sederhana ini dapat terselesaikan tidak kurang daripada waktunya.

Maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini tidaklah lain untuk memenuhi salah satu dari sekian kewajiban mata kuliah Filsafat Umum serta merupakan bentuk langsung tanggung jawab penulis pada tugas yang diberikan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bpk. Drs. M. Retno,M.M selaku dosen mata kuliah Filsafat Umum serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian pengantar yang dapat penulis sampaikan dimana penulis pun sadar bawasannya penulis hanyalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan Azza Wa’jala hingga dalam penulisan dan penyusununnya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif akan senantiasa penulis nanti dalam upaya evaluasi diri.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap, bahwa dibalik ketidak sempurnaan penulisan dan penyusunan makalah ini adalah ditemukan sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau bahkan hikmah bagi penulis, pembaca, dan bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Sunan Giri  Surabaya. Amien ya Rabbal ‘alamin.

                    Wassalalam,

Surabaya, 29 April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL………………………………………………………………………… i

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………….. ii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………iii

BAB I : Pendahuluan……………………………………………………………………… …1

A. Latar Belakang……………………………………………………. ……………1

B. Rumusan Masalah………………………………………………… ……………2

BAB II : Pembahasan………………………………………………………………………… 9

A.Perkembangan Filsafat Yunani……………………………………………………9

B. Tokoh-tokoh Filsafat Yunani………………………………………………………9

BAB III : Penutup…………………………………………………………………………….12

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

 

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Filsafat dimulai di Yunani pada abad ke 6 SM. Setelah memasuki zaman kuno, filsafat kembali

ditenggelamkan oleh teologi ketika agama Kristen bangkit dan Roma jatuh. Periode kejayaan filsafat

yang kedua adalah abad ke-11 – 14 dan diakhiri dengan kebingungan-kebingungan yang berpuncak pada

reformasi. Periode ketiga, dari abadke-17 sampai sekarang.[1]

Di antara seluruh filsuf, baik pada zaman kuno, pertengahan maupun modern, Plato dan Aristoteles

adalah dua tokoh paling berpengaruh. Dengan demikian, dalam sejarah tentang pemikiran filsafat

memang sangatlah perlu membicarakan pemikiran dari Plato dan Aristoteles. Tulisan ini berusaha untuk

memberikan gambaran singkat tentang pemikiran keduanya, khususnya ketiak membicarakan tentang

realitas yang sesungguhnya. Rujukan utama yang digunakan penyusun dalam penulisan makalah ini

adalah buku “History of Western Philosophy and its Connection with Political and social Circumstances

from the Earlies Times to the Present Day” karya Bertrand Russell, yang diterjemahkan oleh Sigit

Jatmiko, dkk dalam “Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Dari Zaman Kuno

Hingga Sekarang”.

 1. A.    Rumusan Masalah

A. Perkembangan filsafat  yunani

B. Tokoh-tokohn filsafat yunani

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 1. A.  Perkembangam Filsafat Yunani

Kebudayaan Yunani bermula sejak 7000 s.M. dengan mulai munculnya komunitas petani

di kawasan tersebut. Sampai dengan sekitar 2000 s.M. kebudayaan Minos di pulau Kreta (sebuah

pulau besar dekat Yunani) menjadi kekuatan dominan di kawanan ini. Setelah meletusnya

gunung Thera sekitar 1500 s.M. bangsa Minos kehilangan kekuasaan dan bangsa Yunani mulai

bangkit kekuatannya.

Dalam periode 1000 s.M. sampai dengan masa Nabi Isa a.s., bangsa Yunani mulai

mengembangkan konsep filosofi yang berkaitan dengan sains, politik dan kesenian. Mungkin ada

yang ingin bertanya apakah perkembangan itu bersifat acak dalam suatu kebudayaan yang sudah

maju, ataukah kemajuan itu berjalan dalam kerangka konteks keagamaan, atau juga bahkan

berkat bimbingan rahmat Wahyu Ilahi.

            Maraknya Filosofi Yunani adalah dalam periode ini muncul beberapa aliran pemikiran

awal. Pada dasarnya kebudayaan Yunani didasarkan pada paganisme yaitu mereka menyembah

tidak terbilang dewa dan dewi, dimana hal ini nantinya berpengaruh juga pada agama Kristen

beberapa abad kemudian. Dewa-dewa utama bangsa Yunani terdiri dari antara lain:

• Zeus – dewa langit

• Athena – dewi perawan

• Apollo – dewa yang cemerlang

• Artemis – dewi perburuan

• Poseidon – dewa lautan

• Hades – dewa bawah tanah

Pada masa ini ahli filsafatnya adalah Thales, Anaximandros, dan Anaximenes yang dianggap sebagai bapak-bapak fisafat dari Mileta. Thales berpendapat bahwa sumber kehidupan adalah air. Makhluk yang pertama kali hidup adalah ikan dan menusia yang pertama kali terlahir dari perut ikan. Thales juga berpendapat bahwa bumi terletak di atas air. Tentang bumi, Anaximandros mengatakan bahwa bumi persis berada di pusat jagat raya dengan jarak yang sama terhadap semua badan yang lain. Sementara Anaximenes dapat dikatakan sebagai pemikir pertama yang mengemukakan persamaan antara tubuh manusia dan jagat raya. Udara di alam semesta ibarat jiwa yang dipupuk dengan pernapasan di dalam tubuh manusia.

Setelah mereka bertiga, Yunani kemudian memiliki pemikir-pemikir terkenal yang lebih berpengaruh lagi terhadap perkembangan fisafat, seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Phythagoras, Hypocrates, dan lain sebagainya.

Jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sekarang kita sebut sesuatu sebagai suatu disiplin ilmu sebagaimana kita mengenal ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan lain sebagainya, umat manusia lebih dulu memfikirkan dengan bertanya tentang berbagai hakikat apa yang mereka lihat. Dan jawaban mereka itulah yang nanti akan kita sebut sebagai sebuah jawaban filsafati. Kalau ilmu diibiratkan sebagai sebuah pohon yang memiliki berbagai cabang pemikiran, ranting pemahaman, serta buah solusi, maka filsafat adalah tanah dasar tempat pohon tersebut berpijak dan tumbuh.

Metode filsafat adalah metode bertanya. Objek formal filsafat adalah ratio yang bertanya. Sedang objek materinya ialah semua yang ada yang bagi manusia perlu dipertanyakan hakikatnya. Maka menjadi tugas filsafat mempersoalkan segala sesuatu yang ada sampai akhirnya menemukan kebijaksanaan universal.

Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang berberadaban lain kala itu seperti Babilonia, Yudea (Israel) atau Mesir. Jawabannya sederhana: di Yunani, tidak seperti di daerah lain-lainnya tidak ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang lebih bebas.

Dalam perkembanganya, filsafat Yunani sempat mengalami masa pasang surut. Ketika peradaban Eropa harus berhadapan dengan otoritas Gereja dan imperium Romawi yang bertindak tegas terhadap keberadaan filsafat di mana dianggap mengancam kedudukannya sebagai penguasa ketika itu.

Filsafat Yunani kembali muncul pada masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah sekitar awal abad 9 M. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran ketika antara para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rusd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam Atheisme bergolak. Hal ini setelah Ibnu Rusd sendiri menyatakan bahwa jalan filsafat merupakan jalan terbaik untuk mencapai kebenaran sejati dibanding jalan yang ditempuh oleh ahli atau mistikus agama.

Setelah abad ke-13, peradaban filsafat islam benar-benar mengalami kemunduran setelah kaum ulama berhasil memenangkan perdebatan panjang dengan kaum filosof. Kajian filsafat dilarang masuk kurikulum pendidikan. Pemerintahan mempercayakan semua konsep berfikir kepada para ulama dan ahli tafsir agama. Beriringan dengan itu, di Eropa, demam filsafat sedang menjamur. Banyak buku-buku karangan filosof muslim yang diterjemahkan kedalam bahasa latin. Ini sekaligus menunjukkan bahwa setelah pihak gereja berkuasa pada masanya dan sebelum peradaban Islam mulai menerjemahkan teks-teks aristoteles dan lain sebagainya oleh Al Kindhi, di Eropa benar-benar tidak ditemukan lagi buku-buku filsafat hasil peradaban Yunani.

B. Tokoh-tokoh Filsafat  yunani

Zaman Yunani terbagi menjadi dua periode yaitu :

 1. Tokoh Yunani kuno antara lain :
  1. Thales (625-545 SM)
  2. Anaximandros (640-546 SM)
  3. Pythagoras (±572-49±7 SM)
  4. Xenophanes (570-?SM)
  5. Heraclitos (535-475)
  6. Parmenides (540-475)
  7. Zeno (±490-430SM)
  8. Empedocles(490-435)
  9. Anaxagoras (±499-420)
  10. Democritos (460-370SM)
  11. Tokoh Yunani klasik antara lain :
   1. Socrates (469 – 399)
   2. Plato (427 – 347 Sm)
   3. Aristoteles (384 – 322)
   4. Hellenisme
    1. Epicurisme (341 – 271 SM)
    2. Stoaisme (366 – 264 SM)
    3. Skeptisisme (360 – 270 SM)
    4. Neplatonisme

1. Plato

Plato (427-347 SM) dilahirkan di lingkungan keluarga bangsawan kota Athena. Semenjak muda ia sangat

mengagumi Socrates (470-399), seorang filsuf yang menentang ajaran para sofis, sehingga pemikiran

Plato sangat dipengaruhi sosok yang di kemudian hari menjadi gurunya tersebut. Plato memiliki bakat

yang sangat besar untuk menjadi pengarang, terbukti hingga saat ini setidaknya 24 dialog Plato dianggap

sebagai kesusastraan dunia. Sebagaimana Socrates, Plato selalu mengadakan percakapan dengan warga

Athena untuk menuliskan pikiran-pikirannya. Pada tahun 387 SM, Plato mendirikan sekolah filsafat yang

dinamakannya Akademia.[2]

Salah satu pemikiran pemikiran Plato yang terkenal ialah pandangannya mengenai realitas. Menurutnya

realitas seluruhnya terbagi atas dua dunia: dunia yang terbuka bagi rasio dan dunia yang hanya terbuka

bagi panca indra. Dunia pertama terdiri atas idea-idea dan dunia berikutnya ialah dunia jasmani.

Pemikiran Plato tersebut bahkan berhasil mendamaikan pertentangan antara pemikiran Heraklitus dan

Parmenides.[3] Pemikiran Plato inilah yang akan penyusun jadikan sebagai tema pembahasan dalam

makalah ini.

1.1     Pemikiran Plato

  Diantara pemikiran Plato yang terpenting adalah teorinya tentang ide-ide, yang merupakan upaya

permulaan yang mengkaji masalah tentang universal yang hingga kini pun belum terselesaikan.[6] Teori

ini sebagian bersifat logis, sebagian lagi bersifat metafisis. Dengan pendapatnya tersebut, menurut Kees

Berten (1976), Plato berhasil mendamaikan pendapatnya Heraklitus dengan pendapatnya Permenides,

menurut Heraklitus segala sesuatu selalu berubah, hal ini dapat dibenarkan menurut Plato, tapi hanya

bagi dunia jasmani (Pancaindra), sementara menurut Permenides segala sesuatu sama sekali sempurna

dan tidak dapat berubah, ini juga dapat dibenarkan menurut Plato, tapi hanya berlaku pada dunia idea

saja.

Plato menjelaskan bahwa, jika ada sejumlah individu memiliki nama yang sama, mereka tentunya juga

memiliki satu “ide” atau “forma” bersama. Sebagai contoh, meskipun terdapat banyak ranjang,

sebetulnya hanya ada satu “ide” ranjang. Sebagaimana bayangan pada cermin hanyalah penampakan

dan tidak “real”. Demikian pula pelbagai ranjang partikular pun tidak real, dan hanya tiruan dari “ide”,

yang merupakan satu-satunya ranjang yang real dan diciptakan oleh Tuhan. Mengenai ranjang yang satu

ini, yakni yang diciptakan oleh Tuhan, kita bisa memperoleh pengetahuan, tetapi mengenai pelbagai

ranjang yang dibuat oleh tukang kayu, yang bisa kita peroleh hanyalah opini.[7]

Perbedaan antara pengetahuan dan opini menurut Plato adalah, bahwa orang yang memiliki

pengetahuan berarti memiliki pengetahuan tentang “sesuatu”, yakni “sesuatu” yang eksis, sebab yang

tidak eksis berarti tidak ada. Oleh karena itu pengetahuan tidak mungkin salah, sebab secara logis

mustahil bisa keliru. Sedangkan opini bisa saja keliru, sebab opini tidak mungkin tentang apa yang tidak

eksis, sebab ini mustahil dan tidak mungkin pula tentang yang eksis, sebab ini adalah pengetahuan.

Dengan begitu opini pastilah tentang apa yang eksis dan yang tidak eksis sekaligus.[8]

Maka kita tiba pada kesimpulan bahwa opini adalah tentang dunia yang tampil pada indera, sedangkan

pengetahuan adalah tentang dunia abadi yang supra-inderawi; sebagai misal, opini berkaitan dengan benda-benda partikular yang indah, sementara pengetahuan berkaitan dengan keindahan itu sendiri.

Dari sini Plato membawa kita pada perbedaan antara dunia intelek dengan dunia inderawi. Plato

berusaha menjelaskan perbedaan antara visi intelektual yang jelas dan visi persepsi inderawi yang kabur

dengan jalan membandingkannya dengan indera penglihatan. Kita bisa melihat obyek dengan jelas

ketika matahari menyinarinya; dalam cahaya temaram penglihatan kita kabur; dan dalam gelap gulita

kita tidak dapat melihat sama sekali. Menurutnya, dunia ide-ide adalah apa yang kita lihat ketika obyek

diterangi matahari, sedangkan dunia dimana segala sesuatu tidak abadi adalah dunia kabur karena

temaramnya cahaya. Namun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang dimaksudnya,

Plato memberikan sebuah tamsil, yakni tamsil tentang gua.

Menurut tamsil itu, mereka yang tidak memiliki pengetahuan filsafat bisa diibaratkan sebagai

narapidana dalam gua, yang hanya bisa memandang ke satu arah karena tubuhnya terikat, sementara di belakangnya ada api yang menyala dan di depannya ada dinding gua. Mereka hanya dapat melihat

bayang-bayang yang dipantulkan pada dinding gua oleh cahaya api. Mereka hanya bisa menganggap

bayang-bayang itu sebagai kenyataan dan tidak dapat memiliki pengertian tentang benda-benda yang

menjadi sumber bayang-bayang.

Sedangkan orang yang memiliki pengetahuan filsafat, ia gambarkan sebagai seorang yang mampu

keluar dari gua tersebut dan dapat melihat segala sesuatu yang nyata dan sadar bahwa sebelumnya ia

tertipu oleh bayang-bayang. Namun ketika ia kembali ke gua untuk memberitahukan kepada teman-

temannya tentang dunia nyata, ia tidak dapat lagi melihat bayang-bayang secara jelas jika dibandingkan

dengan teman-temannya, sehingga di mata teman-temannya ia tampak menjadi lebih bodoh daripada

sebelum ia bebas.[9]

Demikianlah pemikiran Plato mengenai realitas yang sebenarnya. Teori Plato tentang ide-ide tersebut,

menurut penyusun, mengandung sekian kesalahan yang cukup jelas. Kendati demikian, pemikiran itu

pun menyumbangkan kemajuan penting dalam filsafat, sebab inilah teori pertama yang menekankan

masalah universal, yang dalam pelbagai bentuknya, masih bertahan hingga sekarang.

  2. Aristoteles

Aristoteles (384-322) berasal dari Stagyra di daerah Thrace, Yunani Utara. Ia belajar di sekolah filsafat

yang didirikan Plato dan tinggal di Akademi hingga Plato meninggal dunia. Dua tahun kemudian

Aristoteles diangkat sebagai guru pribadi Alexander Agung, barulah  setelah Alexander Agung dilantik

sebagai raja ia mendirikan sekolah yang dinamakannya Lykeion. Sebagaimana Plato yang sangat

mengagumi gurunya, Aristoteles pun sangat mengagumi Plato sebagai pemikir dan sastrawan meskipun

dalam filsafatnya Aristoteles menempuh jalan yang berbeda. Aristoteles pernah mengatakan-ada juga

yang berpendapat bahwa ini bukan ucapan Aristoteles- “Amicus Plato, magis amica veritas” yang

artinya: “Plato  memang sahabatku, tapi kebenaran lebih akrab bagiku” – ungkapan ini terkadang

diterjemahkan bebas menjadi “Saya mencintai Plato, tapi saya lebih mencintai kebenaran”.[4]

Aristoteles menyatakan kritik yang sangat tajam terhadap pandangan Plato mengenai konsep idea-

idea. Ia bahkan menawarkan konsep baru yang dikemudian hari dinamakan hilemorfisme sebagai

alternative bagi ajaran Plato mengenai idea-idea.[5] Sekalipun demikian tidak dapat disangsikan

Aristoteles tetap berutang budi kepada Plato karena dialah yang pertama kali mengungkap tentang

idea-idea.

2.1     Pemikiran Aristoteles

 Aristoteles mengkritik tajam pendapat Plato tentang idea-idea, menurut Dia yang umum dan tetap

bukanlah dalam dunia idea akan tetapi dalam benda-benda jasmani itu sendiri, untuk itu Aristoteles

mengemukakan teori hilemorfisme (Hyle = Materi, Morphe = bentuk). Menurut teori ini,  setiap benda

jasmani memiliki dua hal  yaitu bentuk dan materi. Sebagai contoh, sebuah patung pasti memiliki dua

hal yaitu materi atau bahan baku patung misalnya kayu atau batu, dan bentuk misalnya bentuk kuda

atau bentuk manusia, keduanya tidak mungkin lepas satu sama lain, contoh tersebut hanyalah untuk

memudahkan pemahaman, sebab dalam pandangan Aristoteles materi dan bentuk itu merupakan

prinsip-prinsip metafisika untuk memperkukuh dimungkinkannya ilmu pengetahuan atas dasar bentuk

dalam setiap benda konkrit. Teori hilemorfisme juga menjadi dasar bagi pandangannya tentang

manusia, manusia terdiri dari materi dan bentuk. Bentuk adalah jiwa, dan karena bentuk tidak pernah

lepas dari materi, maka konsekuensinya adalah bahwa apabila manusia mati, jiwanya (bentuk) juga akan

hancur.

Lebih lanjut, Aristoteles mengajukan sebuah argumen yang sangat baik untuk menyanggah teori idea

Plato. Argumen yang paling kokoh adalah tentang “orang ketiga”; jika seorang manusia adalah manusia

karena ia menyerupai manusia ideal, maka masih harus ada manusia lainnya lagi yang terhadapnya

manusia biasa dan manusia ideal tadi mempersamakan diri.[10]

Kini kita sampai pada pernyataan baru, yang pada mulanya akan terkesan sulit. Dikatakan bahwa jiwa

adalah “forma” dari tubuh. Dalam sistem pemikiran Aristoteles, jiwalah yang menyebabkan tubuh

menjadi sesuatu, yang memiliki kesatuan dan tujuan. Tujuan mata adalah untuk melihat, namun mata

tidak dapat melihat jika dipisahkan dari tubuh. Sebenarnya, yang melihat adalah jiwa.

Aristoteles mengandalkan pengamatan inderawi sebagai basis untuk mencapai pengetahuan yang

sempurna. Ini sangat berbeda dari Plato. Berbeda dari Plato pula, Aristoteles menolak dualisme tentang

manusia dan memilih “hilemorfisme”: apa saja yang dijumpai di dunia secara terpadu merupakan

pengejawantahan material (“hyle”) sesuatu dari bentuk (“morphe”) yang sama. Bentuk memberi

aktualitas atas materi (atau substansi) dalam individu yang bersangkutan. Materi (substansi) memberi

kemungkinan (“dynamis”, Latin: “potentia”) untuk pengejawantahan (aktualitas) bentuk dalam setiap

individu dengan cara berbeda-beda. Maka ada banyak individu yang berbeda-beda dalam jenis yang sama. Pertentangan Herakleitus dan Parmendides diatasi dengan menekankan kesatuan dasar antara

kedua gejala yang “tetap” dan yang “berubah.[11)

 

 

 

 

 

 

 

BAB III
KESIMPULAN

  Dari pembahasan singkat mengenai pemikiran Plato dan Aristoteles di atas, dapat kita simpulkan

adanya perbedaan yang cukup mendasar antara keduanya tentang realitas hakiki. Plato ada pada

pendapat, bahwa pengalaman hanya merupakan ingatan (bersifat intuitif, bawaan) dalam diri seseorang

terhadap apa yang sebenarnya telah diketahuinya dari dunia idea, — konon sebelum manusia itu masuk

dalam dunia inderawi ini. Menurut Plato, tanpa melalui pengalaman (pengamatan), apabila manusia

sudah terlatih dalam hal intuisi, maka ia pasti sanggup menatap ke dunia idea dan karenanya lalu

memiliki sejumlah gagasan tentang semua hal, termasuk tentang kebaikan, kebenaran, keadilan, dan

sebagainya.

Plato mengembangkan pendekatan yang sifatnya rasional-deduktif sebagaimana mudah dijumpai

dalam matematika. Problem filsafati yang digarap oleh Plato adalah keterlemparan jiwa manusia

kedalam penjara dunia inderawi, yaitu tubuh. Ini adalah persoalan ada (“being”) dan mengada (menjadi,

“becoming”).

Sedangkan Aristoteles menganggap Plato (gurunya) telah menjungkir-balikkan segalanya. Dia setuju

dengan gurunya bahwa kuda tertentu “berubah” (menjadi besar dan tegap, misalnya), dan bahwa tidak

ada kuda yang hidup selamanya. Dia juga setuju bahwa bentuk nyata dari kuda itu kekal abadi. Tetapi

idea kuda adalah konsep yang dibentuk manusia sesudah melihat (mengamati, mengalami) sejumlah

kuda. idea kuda tidak memiliki eksistensinya sendiri: idea-kuda tercipta dari ciri-ciri yang ada pada

(sekurang-kurangnya) sejumlah kuda. Bagi Aristoteles, idea ada dalam benda-benda.

 

DAFTAR PUSTAKA

è   Asmoro Achmadi,Filsafat Umum.Jakarta,Raja Grafindo Persada,2007.

è http://www.muslimphilosophy.com

è id.wikipedia.org

è http://www.cidcm.umd.edu

è blog.wordpress.com

è philosopi Mingguan Indonesia

è Harian KOMPAS Rabu, 02 Mar 2005 Halaman: 46

è kognItar.wordpres.org

Pola pemikiran Aristoteles ini merupakan perubahan yang radikal. Menurut Plato, realitas tertinggi adalah yang kita pikirkan dengan akal kita, sedang menurut Aristoteles realitas tertinggi adalah yang kita lihat dengan indera-mata kita. Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya bawaan, dan bukan sekedar akal yang masuk dalam kesadaran oleh pendengaran dan penglihatannya. Namun justru akal itulah yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lain. Akal dan kesadaran manusia kosong sampai ia mengalami sesuatu. Karena itu, menurut Aristoteles, pada manusia tidak ada idea bawaan.

Demikian sedikit ulasan tentang pemikiran Plato dan Aristoteles, sebagai dua tokoh terbesar dalam sejarah filsafat dunia.

[1] Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. II, 2004 (di terjemahkan dari “History of Western Philosophy and its Connection with Political and social Circumstances from the Earlies Times to the Present Day” oleh Sigit Jatmiko, dkk), hal. xiii-xvi

[2]K. Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat. Yogyakarta, Kanisius,1979, hal. 12.  Lihat pula Bertrand Russell,….. , hal. 142-143


Iklan

One thought on “MAKALAH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s